Pamokų laikas

         1. 8.00-8.45

         2. 8.55-9.40

         3. 9.50-10.35

         4. 11.05-11.50

         5. 12.00-12.45

free counters

 

          Amsis gyvena čia -->>.

Naujienos

Rekomenduoju. Tinklalapis, kuriame ras nuoširdžios, įdomios,naudingos informacijos tiek tėveliai, mokytojai, tiek ir vaikai.

Vaikystes-sodas.lt

Kodėl tema 'vaikai ir technologijos' - apipinta mitais?
>> Read More

Savarankiškumas: ką daryti tėvų – sraigtasparnių laikais?
>> Read More

https://www.emokykla.lt/

Kodėl reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
>> Read More

Lietuvos mažųjų žaidynių finalas – Jonavoje
>> Read More

Įdomu

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

Kalbėjimas ir klausymas

Nuostatos. Siekia neįžeisti pašnekovo išsakant savo mintis ir jausmus;  aiškinasi nesuprantamus dalykus, klausia mokytojo ar klasės draugų; rodo susidomėjimą aptariama tema;  kontroliuoja savo emocijas; noriai klausosi ir pats  seka pasakas, sakmes, padavimus; domisi liaudies dainomis; jas noriai dainuoja; toliau tobulina savo tartį.

Supranta, bei žino, kaip pasiteirauti ko nors, kalbėti su mažai pažįstamais žmonėmis, nepažįstamaisiais. Žino, kas svarbu bendraujant, suvokia, jog pokalbių turinys priklauso nuo bendravimo situacijos. Paaiškina, kaip reikėtų mandagiai paklausti įvairiose situacijose.

Išklauso kalbančiuosius ir stengiasi prasmingai ir taisyklingai kalbėti. Kalba atsižvelgiant į adresatą, situaciją.

Papasakoja, ką pats matė, patyrė ir supranta, įvardina, kokius jausmus išgyvena ką nors pasakodamas, deklamuodamas ir kt.

Tai, ką išgirdo atpasakos savais žodžiais.

Papasakoja, kas kartą nutiko tiek pačiam pasakotojui, tiek kitiems asmenims.

Dalyvauja įvairių gyvenimiškų situacijų vaidinimuose, mokosi persikūnyti į kitą veikėją ir tinkamai intonuoti.

Mokytojui padedant paaiškina, kaip sekasi mokytis taisyklingai kalbėti bei kultūringai klausytis.

Suvokia taisyklingos tarties, kirčiavimo svarbą, mokosi taisyklingai tarti ir kirčiuoti.

Skaitymas

Nuostatos. Jaučia poreikį skaityti įvairios rašysenos tekstus (tiek bendraamžio, tiek suaugusiojo). Siekia įvertinti grožinį ir negrožinį tekstą. Stengiasi savarankiškai susirasti reikiamą įdomią informaciją. Stengiasi skaityti vertingiausią periodinę spaudą. Ugdosi poreikį skaityti vaikų literatūros kūrinius, lankytis bibliotekoje, būti jos skaitytoju, laikosi bibliotekos taisyklių, saugoti ir tausoti knygas.

Sklandžiai, sąmoningai skaito įvairius spausdintus bei  klasės draugų ar suaugusiųjų parašytus tekstus.

Sąmoningai skaito grožinius literatūros tekstus.

Skaitomo grožinio kūrinio įspūdžius išreikia žodžiu ir raštu. Skaitant grožinį kūrinį geba nustatyti temą, pagrindines idėjas, veikėjus, veiksmo vietą, laiką.

Skiria grožinius tekstus nuo negrožinių, moka paaiškinti skirtumą.

Sąmoningai skaito negrožinius tekstus.

Skaitant negrožinį tekstą, teisingai supranta pateiktą informaciją, skiria svarbiausius ir antraeilius dalykus.

Randa reikiamą informaciją vadovėliuose, žodynuose, enciklopedijose,  internete, ją supranta.

Orientuojasi knygoje. Pasako knygos autorių, pavadinimą, dailininką, leidyklą, išleidimo metus, geba pagal knygos turinį surasti tekstą.

Žino keletą rašytojų, geba rasti apie juos informaciją mokytojo nurodytuose internetiniuose šaltiniuose.

Dalyvauja klasės ar mokyklos spektakliuose ir/ar raiškiojo skaitymo konkursuose.

Geba įvertinti savo mokėjimą skaityti, žino, kaip tobulinti skaitymo gebėjimus.

Rašymas

Nuostatos. Noriai atlieka įvairias kūrybines užduotis. Pasitiki savo kūrybinėmis galiomis. Pripažįsta kūrybą kaip įdomią, vertingą, teikiančią prasmingų išgyvenimų veiklą. Stengiasi išmokti įdomiai pasakoti, vaizdžiai ar tiksliai aprašyti.  Stengsis dirbti valingai, deda daug pastangų: siekia rašyti be klaidų, laikytis išmoktų rašybos ir skyrybos taisyklių. Stengiasi rašyti tvarkingai, įskaitomai.

Rašo smulkesniu šriftu, įskaitomai, estetiškai.

Mokytojui padedant pasirengia kūrybiniam darbui.

Parašytą kūrybinį darbą juodraštyje patobulina, perrašo.

Kuria tekstą atsižvelgiant į adresatą, situaciją.

Žino ir nustato rašinių rūšis (pasakojimą, pasaką, laišką, žinutę, skelbimą).

Kuria asmenine patirtimi pagrįstą bei pramanytą pasakojamąjį tekstą: kai pateikta pasakojimo pradžia ir (ar) pabaiga; kolektyviai aptarus pasakojimo gaires ir (ar) pagal savarankiškai sudarytą planą.

Tikslingai aprašo gyvūną, daiktą, įterpia aprašymą į pasakojimą.

Mokytojui padedant tinkamai rašinyje vartoja  įvairių rūšių sakinius (tiesioginius, šaukiamuosius, skatinamuosius).

Mokytojui padedant vertina savo ir kitų sukurtus tekstus pagal sutartus kriterijus.

Taisyklingai rašo išmoktus žodžius, deda reikiamus skyrybos ženklus sakinyje bei sakinio gale.

Taisyklingai rašo ir paaiškina, kaip reikia rašyti :žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo; daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaitos vardininką (pagal pavyzdžius);

daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaitos galininką, daugiskaitos

kilmininką; daiktavardžių vietininką; asmenvardžius ir vietovardžius; esamojo laiko ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžius; paprasčiausius priebalsių asimiliacijos atvejus; įsidėmėtinos rašybos žodžius (keletas, stebuklas, mąstyti, mįslingas, kąsnis, tęsinys, aukštyn, atidžiai, drąsa,

grįžo). Pirmąjį sakinį pastraipos pradžioje atitraukia nuo krašto.

Žino reikšminių žodžio dalių pavadinimus, bei jas atitinkančius sutartinius ženklus. Nesudėtingos darybos žodžius (kuriuose nėra šaknies balsių kaitos, aiškūs priešdėliai, priesagos, galūnės) suskirsto reikšminėmis dalimis, pažymi sutartiniais ženklais, moka padaryti giminiškų žodžių.

Atpažįsta veiksmažodžius, reiškiančius veiksmus, konkrečios reikšmės daiktavardžius, būdvardžius, reiškiančius spalvas, formą, dydį, skonį, būdo prieveiksmius bei siekia juos taisyklingai vartoti.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Obelių gimnazija. Mokytoja Dalia Skeirienė.